ตะกร้าสินค้า
No products in the cart.
100% Secure Checkout!
฿ 0

นโยบายความเป็นส่วนตัว POWERSHOT

1. บทนำนโยบายความเป็นส่วนตัว
1.1 ที่ Powershot Company Limited เราดูแลความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างจริงจัง เราให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้กับทางบริษัททั้งหมด

1.2 แพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดย Powershot Company Limited และบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “Powershot”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) Powershot มีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ (“กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างจริงจัง และยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ Powershot ทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า “ไซต์”) (เราเรียกไซต์และบริการที่เรามอบให้ดังที่ระบุไว้ในไซต์ของเราโดยรวมว่า “บริการ”) และ “ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ใช้ที่มีบัญชีซึ่งได้ลงทะเบียนกับเราและใช้ไซต์ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้” “คุณ” หรือ “ของคุณ”) เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรา และเชื่อว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้อง และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือ “นโยบาย”) ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เราและ/หรือข้อมูลของคุณที่เราครอบครองไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่เรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้หรือข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดดูส่วนของหัวข้อ “มีคำถาม ข้อกังวล หรือคำร้องเรียนใช่หรือไม่ โปรดติดต่อเรา” ในตอนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1.3 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจริงหรือเท็จที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้น หรือจากข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่พบบ่อยได้แก่ ชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ

1.4 ในระหว่างการให้บริการแก่ท่านหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม (ตามที่ได้ให้นิยามไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการ) เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และ/หรือประมวลผลข้อมูล โดยรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.5 ในการใช้บริการ การลงทะเบียนบัญชีกับเรา เยี่ยมชมไซต์ และ/หรือเข้าถึงบริการ คุณ ได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณ ยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขบนไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในทุกเมื่อโดยอาจแจ้งหรือไม่ได้แจ้งให้คุณทราบก็ตาม

1.6 ท่านจำเป็นจะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้รวมถึงประกาศแจ้งอื่นใดที่เราอาจมีขึ้นเฉพาะกาล ขณะที่เราทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน เพื่อให้ท่านได้รับรู้ว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและเพื่ออะไร

2. POWERSHOT จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด?

2.1 เราจะ/อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อ:

(ก) เมื่อคุณได้เข้าถึงและ/หรือใช้บริการหรือไซต์ของเรา หรือลงทะเบียน และ/หรือสมัครบัญชีผู้ใช้กับเรา
(ข) เมื่อคุณส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร
(ค) เมื่อคุณทำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างคุณกับเรา หรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
(ง) เมื่อคุณติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งจะได้รับการบันทึก) จดหมาย แฟกซ์ การประชุมแบบเห็นหน้ากัน แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และอีเมล
(จ) เมื่อคุณใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับเราผ่านไซต์หรือใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ผ่านคุกกี้ ซึ่งเราอาจปรับใช้เมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์
(ฉ) เมื่อคุณดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา
(ช) เมื่อคุณให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่เรา
(ซ) เมื่อคุณลงทะเบียน เข้าทำสัญญา และ/หรือเข้าร่วมในการแข่งขัน และ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายซึ่งรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับหุ้นส่วนและ/หรือบริษัทในกลุ่มของเรา
(ฌ) เมื่อคุณใช้หรือร้องขอจะใช้บริการที่จัดไว้ให้โดยผู้ให้บริการภายนอกของเราบนไซต์ เช่น การชำระเงิน บริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น
(ญ) เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของหุ้นส่วนหรือบริษัทในกลุ่มของเรา
(ฎ) เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกที่ใช้ และ/หรือ เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
(ฏ) เมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่น (“อุปกรณ์”) และ/หรือใช้อุปกรณ์เพื่อเข้าถึงบริการของเรา
(ฐ) เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอก แก่บัญชีผู้ใช้ของคุณกับเราผ่านทางไซต์ หรือ
(ฑ) เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

นโยบายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้อ้างไว้โดยละเอียดถี่ถ้วนและเป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ

2.2 เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (ดังที่กำหนดไว้ด้านล่าง)
2.3 แอปพลิเคชั่นบนมือถือของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้เทคโนโลยี เช่น GPS,Wi-Fi ฯลฯ เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือมากกว่านั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการตามตำแหน่งที่ตั้งที่คุณร้องขอหรือมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หรืออนุญาตให้คุณแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของคุณให้แก่ผู้ใช้อื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการภายใต้แอปพลิเคชั่นบนมือถือของเรา สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ คุณสามารถถอนสิทธิ์ที่จะให้เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณผ่านการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีปิดการใช้งานบริการเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ

3. POWERSHOT จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บ้าง?
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Powershot อาจเก็บรวบรวมนั้นจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
• ชื่อ
• ที่อยู่อีเมล
• วันเกิด
• ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน
• ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
• รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน
• หมายเลขติดต่อ
• เพศ
• ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการหรือไซต์ของเรา และเมื่อผู้ใช้ใช้บริการหรือไซต์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการหรือไซต์ของผู้ใช้
• ประชาชนทั่วไปและกลุ่มที่คุณเชื่อมต่อหรืออาจเชื่อมต่อกันบนแพลตฟอร์มของเรา และลักษณะที่คุณติดต่อสื่อสารกับบุคคลเหล่านั้น
• ข้อมูลจากหรือเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นของเรา และ/หรือใช้อุปกรณ์เพื่อเข้าถึงบริการของเรา และ/หรือไซต์
• รายละเอียดบัญชีของคุณกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกที่คุณได้เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณกับเราผ่านทางไซต์
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจให้แก่เราผ่านทางไซต์

3.2 ตามที่ระบุในส่วนที่ 2 เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณและกิจกรรมของคุณที่อยู่บนและไม่อยู่บนแพลตฟอร์ม Powershot จากบริษัทในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลจากบริษัทในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนที่เราร่วมกันเสนอบริการและ/หรือรายการส่งเสริมการขาย หรือจากผู้โฆษณาเกี่ยวกับประสบการณ์หรือการติดต่อของคุณกับพวกเขา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่คุณเข้าเยี่ยมชม การที่คุณใช้บริการของเราบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นเหล่านั้น เช่นเดียวกับข้อมูลผู้พัฒนาหรือผู้เผยแพร่บนแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ที่ให้แก่คุณหรือเรา

3.3 หากคุณไม่ประสงค์ให้เรา เก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น คุณอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อผ่านทางไซต์หรือโดยการแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกได้ที่ส่วนด้านล่างในหัวข้อ “วิธีที่คุณสามารถยกเลิก ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณให้แก่เรา” อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรานั้นอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ ตัวอย่างเช่น การยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งจะเป็นการปิดใช้งานคุณลักษณะตามตำแหน่งที่ตั้ง

3.4 เมื่อคุณใช้บัตรเครดิตเพื่อทำธุรกรรมบนไซต์ คุณกำลังให้ข้อมูลของคุณแก่ผู้ให้บริการภายนอก ในการเชื่อมต่อนั้นข้อมูลที่คุณได้ให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการภายนอกนั้น Powershot ไม่อาจเข้าถึงข้อมูลเช่นว่านั้นและไม่ได้เก็บรวบรวมรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ

4. บัญชีผู้ใช้ของคุณ
เพื่อใช้การทำงานบางอย่างของบริการ คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ซึ่งจะต้องให้คุณส่งมอบข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง เมื่อคุณลงทะเบียนและสร้างบัญชี เราจะต้องให้คุณเตรียมชื่อ ที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ที่คุณตั้งขึ้น เราอาจต้องสอบถามข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า รูปภาพแสดงตัวตน ข้อมูลบัญชีธนาคาร อายุ วันเกิด เพศ และผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ เมื่อทำการเปิดใช้งานบัญชี คุณจะเข้าระบบได้ภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณกำหนดขึ้นเอง ซึ่งชื่อไอดีผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นจะช่วยให้คุณเข้าใช้งานและรักษาบัญชีผู้ใช้ของคุณเองอย่างปลอดภัย

5. การดูเว็บเพจ
ในการเข้าถึงเว็บไซต์ส่วนใหญ่ด้วยอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งจะถูกบันทึกไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อคุณเรียกดูเว็บของเรา ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ชื่อ/เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ เว็บเพจที่อ้าง หน้าที่ร้องขอ วันที่/เวลา และบางครั้งอาจรวมถึง “คุกกี้” (ซึ่งคุณสามารถปิดใช้งานได้โดยกำหนดลักษณะอุปกรณ์ของคุณ) เพื่อช่วยให้ไซต์จดจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ข้อมูลนี้จะนำไปใช้ในเชิงสถิติที่ไม่ระบุชื่อเพื่อช่วยให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานไซต์ของเรา

6. คุกกี้
6.1 เราอาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่นๆ ในบางคราวเพื่อช่วยให้เราหรือบุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูล เพื่อช่วยเราปรับปรุงไซต์และบริการที่เรานำเสนอ หรือช่วยให้เรามอบบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ ได้ “คุกกี้” คือตัวระบุต่างๆ ที่เราส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณ และบอกเกี่ยวกับวิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือไซต์ จำนวนผู้ใช้ และเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวภายในไซต์ของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่คุณเลือกซื้อและบัญชีรายชื่อสินค้าที่คุณเข้าไปชมด้วย ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับรถเข็นสินค้าของคุณ นอกจากนี้ ยังมีการใช้คุกกี้เพื่อมอบเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณโดยเฉพาะ และเพื่อตรวจสอบการใช้งานไซต์

6.2 คุณอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ดี โปรดจำไว้ว่าหากคุณปฏิเสธการใช้คุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของไซต์หรือบริการได้อย่างเต็มที่

7. การดูและดาวน์โหลดเนื้อหาและโฆษณา

เมื่อคุณท่องเว็บเพจต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์ของคุณ ขณะที่คุณเข้าชมเนื้อหาและโฆษณาและเข้าใช้งานซอฟต์แวร์อื่นๆ บนไซต์ของเราหรือผ่านบริการ ข้อมูลเดียวกันส่วนใหญ่จะถูกส่งมาถึงเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ) แต่แทนที่จะส่งการเข้าชมหน้าต่างๆ ของคุณ คอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา การโฆษณาที่ดู และ/หรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งโดยบริการและเว็บไซต์และเวลาให้แก่เรา

8. ชุมชนและการสนับสนุน

8.1 เราให้การสนับสนุนด้านการบริการลูกค้าผ่านอีเมล SMS และแบบฟอร์มความคิดเห็น เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า เราจะขอที่อยู่อีเมลและหมายเลขติดต่อของคุณ เราใช้เพียงข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าที่ขอรับการสนับสนุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่อีเมล สำหรับการบริการสนับสนุนลูกค้า และเราจะไม่ส่งหรือแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอก

8.2 คุณยังสามารถโพสต์คำถามและคำตอบที่ผู้ใช้คนอื่นได้ตั้งคำถามไว้ในกระดานสนทนาชุมชนของเราได้ด้วย บริการกระดานสนทนาและการรับส่งข้อความของเราช่วยให้คุณสามารถเข้าร่วมในชุมชนของเราได้ และเราจะรักษาข้อมูล ได้แก่ ID ผู้ใช้ รายชื่อผู้ติดต่อ และข้อความสถานะของคุณ นอกจากนี้ บริการเช่นนี้และที่คล้ายคลึงกันในอนาคตอาจกำหนดให้เราต้องรักษา ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

9. การสำรวจ

บางครั้ง เราอาจร้องขอข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านการสำรวจต่างๆ การเข้าร่วมในการสำรวจเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจทั้งสิ้น ดังนั้นคุณจึงสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่เราหรือไม่ ข้อมูลที่ร้องขออาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการติดต่อ (ได้แก่ ที่อยู่อีเมล) และข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (ได้แก่ ความสนใจ หรือระดับอายุ) ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้จะนำมาใช้เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการใช้งานและความพึงพอใจในการบริการ และจะไม่ถูกส่งให้แก่บุคคลภายนอก ยกเว้น ผู้รับจ้างที่ช่วยเราในการบริหารจัดการและดำเนินการสำรวจ

10. เรามีวิธีการใช้ข้อมูลที่คุณให้แก่เราอย่างไรบ้าง?

10.1 เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(ก) เพื่อพิจารณาและ/หรือดำเนินการการยื่นเรื่อง/ธุรกรรมของคุณกับเรา หรือธุรกรรมหรือการติดต่อสื่อสารของคุณกับบุคคลภายนอกผ่านบริการ
(ข) เพื่อจัดการ ดำเนินการ ให้ และ/หรือบริหารการใช้งานของคุณและ/หรือเพื่อเข้าถึงบริการและเว็บไซต์ของเรา รวมถึงความสัมพันธ์และบัญชีผู้ใช้ของคุณกับเรา
(ค) เพื่อจัดการ ดำเนินการ บริหาร และจัดหาบริการแก่คุณ รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดจำความต้องการของคุณ
(ง) ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณผ่านบริการโดยแสดงเนื้อหาตามความสนใจและความต้องการของคุณ พร้อมให้วิธีที่รวดเร็วในการเข้าถึงบัญชีของคุณและส่งข้อมูลมายังเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถติดต่อกับคุณได้หากจำเป็น
(จ) เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชั่น เว็บไซต์หรือบริการอื่นของบุคคลภายนอกที่ใช้หรือรวมกับบริการของเรา บุคคลภายนอกนั้นอาจรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณโพสต์หรือแบ่งปัน
(ฉ) เพื่อตอบรับ ดำเนินการ จัดการ หรือทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือทำตามการร้องขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริการและการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี ที่มีความผิดปกติ
(ช) เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการหรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
(ซ) เพื่อป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ์ ทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น
(ฌ) เพื่อระบุตัวตนและ/หรือการตรวจสอบความถูกต้อง
(ญ) เพื่อรักษาและควบคุมการอัปเดตซอฟต์แวร์และ/หรือการอัปเดตอื่นๆ และให้การสนับสนุนที่จำเป็นในบางคราวเพื่อให้แน่ใจว่าบริการของเราจะเป็นไปอย่างราบรื่น
(ฎ) เพื่อจัดการหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้า ปฏิบัติตามคำสั่งของคุณ จัดการหรือตอบข้อซักถามที่ได้รับ (หรืออ้างว่าได้รับ) จากคุณหรือในนามของคุณ
(ฏ) เพื่อติดต่อหรือสื่อสารกับคุณผ่านการโทรด้วยเสียง ข้อความ และ/หรือข้อความแฟกซ์ อีเมล และ/หรือการส่งไปรษณีย์ หรือในรูปแบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและ/หรือจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราหรือการใช้บริการของเรา เช่นว่าแต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารข้อมูลด้านการจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับบริการของเรากับคุณ คุณรับทราบและยอมรับว่าการสื่อสารดังกล่าวของเรานั้นอาจเป็นด้วยวิธีการส่งจดหมายโต้ตอบ เอกสารหรือการแจ้งประกาศแก่คุณ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางประการบนหน้าซอง/หีบห่อจดหมายด้านนอก เพื่อการจัดส่งสิ่งดังกล่าว
(ฐ) เพื่ออนุญาตให้บุคคลอื่นปฏิสัมพันธ์หรือเชื่อมต่อกับคุณบนเว็บไซต์ และรวมถึงเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้ใช้คนอื่นส่งข้อความส่วนตัวหรือโพสต์ความคิดเห็นให้คุณบนไซต์
(ฑ) เพื่อ ดำเนินการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือ การทำแฟ้มประวัติ) เพื่อวิเคราะห์การใช้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา และ/หรือช่วยเสริมประสบการณ์ของลูกค้า
(ฒ) เพื่อให้สามารถตรวจสอบและทำการสำรวจและอื่นๆ เพื่อตรวจสอบขนาดและองค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายของเรา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากบริการของ Powershot
(ณ) ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมให้เราส่งข้อมูลการตลาดและการส่งเสริมการขาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลที่สามซึ่ง Powershot อาจทำงานร่วมกันหรือมีข้อผูกพันต่อกัน) เพื่อการตลาดและในเรื่องดังกล่าวนี้ โดยผ่านรูปแบบการติดต่อสื่อสารต่างๆ ได้แก่ การส่งไปรษณีย์ การบริการตามตำแหน่งที่ตั้งหรือรูปแบบอื่นใด ซึ่ง Powershot (และ/หรือบริษัทในเครือหรื%

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping