ตะกร้าสินค้า
No products in the cart.
100% Secure Checkout!
฿ 0

วิธีการร่วมสนุก :

ลูกค้าเพียงซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทุกชนิด ทุกขนาดและสูตรใดก็ได้  ภายในร้านค้าออนไลน์หรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 มีสิทธิ์ร่วมสนุกในรายการ “ พาวเวอร์ชอต ดื่มดีมีทอง ”
โดยซื้อผลิตภัณฑ์ 1 ซอง / ขวด ได้รับ 1 สิทธิ์ (ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ ) เพียงเขียนชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ให้ชัดเจนติดบนกระดาษหรือบนฉลาก/ ซองผลิตภัณฑ์ บรรจุชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ใส่ซองจดหมายหรือกล่องพัสดุ
ส่งมาที่ ตู้ปณ. 98 ไปรษณีย์หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ยิ่งส่งมาก ยิ่งมีสิทธิ์รับทองคำมาก !

กำหนดจับรางวัล 5 ครั้ง ณ บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ทางบริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายใน 3 วัน หลังการจับรางวัลในแต่ละครั้ง สามารถดูประกาศรายชื่อผู้โชคดีและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางเฟชบุ๊กแฟน ( https://www.facebook.com/hipowershot)

มีกำหนดจับรางวัล 5 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1  กำหนดจับรางวัลวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.

ครั้งที่ 2  กำหนดจับรางวัลวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.

ครั้งที่ กำหนดจับรางวัลวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.

ครั้งที่ กำหนดจับรางวัลวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.

ครั้งที่ กำหนดจับรางวัลวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.

ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตหรือวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 

หมายเหตุ : โดยชิ้นส่วนสลากที่ไม่ได้รับรางวัล จะถูกนำมารวมจับชิ้นส่วนในครั้งถัดไป

ของรางวัล ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 5  มีดังนี้

จับรางวัลครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 4

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งรวมค่าแรง หนัก 1 บาท ครั้งละ 4 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 30,644.12 บาท

จับรางวัลครั้งที่ 5

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งรวมค่าแรง หนักรวม 17 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัล  519,024.05 บาท

(ประกอบไปด้วย ทองคำแท่ง หนัก 10 บาท จำนวน 1 แท่ง, ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท จำนวน 1 แท่ง และ ทองคำแท่ง หนัก 2 บาท จำนวน 1 แท่ง น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 17 บาท )

รางวัลที่ 2  ทองคำแท่งรวมค่าแรง หนัก 1 บาท จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 30,644.12 บาท

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมของรางวัลเป็นที่เรียบร้อย และราคาทองคำ ณ วันที่ 31 มีนาคม  2565

ทั้งนี้การจับรางวัลในครั้งที่ 5 จะทำการจับชิ้นส่วนสำหรับรางวัลที่ 2 ตามด้วยรางวัลที่ 1 ตามลำดับมูลค่าน้อยไปหามูลค่ามาก

เกณฑ์การตัดสินและรับของรางวัล

  1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลไม่สามารถร่วมรายการได้ ต้องมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย ผู้โชดดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ โดยผู้โชคดีต้องนำหลักฐานยืนยันตัวตนและยืนยันการรับของรางวัล ได้แก่ แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด ระบุชื่อตรงตามชิ้นส่วนที่ได้รับรางวัล กรณีหากเป็นชาวต่างชาติ สามารถแสดงหลักฐานสำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด โดยผู้โชคดีต้องติดต่อนำส่งหลักฐานตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป โดยสำรองแต่ละรางวัลไว้ตามจำนวนของรางวัล หากผู้โชคดีสำรองไม่นำหลักฐานตามที่กำหนดมารับรางวัล ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
  2. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง ผู้โชคดีจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดีและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และเอกสารดังกล่าวข้างต้น ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองตามที่บริษัทฯ กำหนด
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีหลักฐานครบถ้วน และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เท่านั้น
  4. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด และหากปรากฏว่าได้ผู้โชคดี ที่มีรายชื่อซ้ำซ้อนกันผู้โชคดีจะได้รับรางวัลใหญ่ที่สุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
  5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 และโดยที่บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้บุคคลประจำปี
  6. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีเหตุภัยธรรมชาติ โรคติดต่อร้ายแรง หรืออื่นใด อีกทั้งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดยตรง
  7. กรณีทางบริษัทฯ ตรวจสอบภายหลัง และพบว่าผู้ได้รับรางวัลไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ สามารถยกเลิกสิทธิ์ และมอบสิทธิ์ใหม่ให้ผู้ได้รับรางวัลในรายชื่อสำรองได้ รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้
  8. พนักงานและครอบครัวของบริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด, พนักงานบริษัท เก็ท พริวิลเลจ จำกัด, ตัวแทนบริษัท, เอเจนซี่, คณะกรรมการดำเนินงาน รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิเข้าร่วมหรือรับของรางวัลในรายการนี้
  9. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  10. ใบอนุญาตเลขที่ 1189-1193/2565 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง
Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping